Realizowane programy

Program edukacyjny ,, Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

W szkole realizowany jest Program edukacyjny ,, Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, obejmujący tematykę profilaktyki raka szyjki macicy.

Założenia programu:

  • Podniesienie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywołanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi;
  • Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Wiedza o istnieniu zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinna być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia.

Cel  programu:

  • Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę poprzez zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu
  • Kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy
  • Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym

Program realizowany jest przy współpracy ze Stacją Sanitarno Epidemiologiczną.

Adresowany jest głównie do uczniów klas pierwszych, realizowany na godzinach wychowawczych lub w trakcie lekcji przedmiotowych.

1 krok 1

"DAMY RADĘ- program na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży"

Projekt „DAMY RADĘ” jest odpowiedzią na lokalną potrzebę poszerzenia działań aktywizacyjnych, które będą miały charakter prewencyjny, a więc zapobiegawczy przede wszystkim w stosunku do grup narażonych na wykluczenie społeczne. Działania są  formą społecznej integracji młodzieży.

Projekt realizowany jest przez okres 6 miesięcy. Miejscem realizacji jest powiat stalowowolski i niżański (gmina Rudnik nad Sanem). Przedmiotem projektu są kompleksowe i spójne działania edukacyjne, społeczne i zawodowe skierowane do wymienionych wyżej grup odbiorców.

Na terenie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 bezpośrednimi odbiorcami programu jest  grupa 15 uczniów. Program realizowany jest w okresie od czerwca do listopada 2016,  na terenie powiatów stalowowolskiego i niżańskiego.  Głównym celem działań jest rozwój postaw i kompetencji warunkujących zdolność do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości, tj: kreatywność, przedsiębiorczość i kooperacja oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościachz matematyki i j. angielskiego. Wymienione cele będą realizowane poprzez cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęcia grupy rozwojowej.

Ważnym elementem programu jest 3 dniowy wyjazd szkoleniowy „Letnia Akademia Dorosłości” którego celem jest zintensyfikowanie działań społecznych, zawodowych i  prozdrowotnych oraz zapoznanie uczestników z ofertą kulturalno-edukacyjną województwa. Cele te będę zrealizowane poprzez program warsztatów z doradcą zawodowym, dietetykiem i psychologiem. Działania w tej części wzbogacone będą o wyjazdy rekreacyjne do Rzeszowa.

 

Program współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Logo ROPSOpublikowano 20 czerwca 2016 r.