Europejski Dzień Języków – konkurs !!!

Europejski Dzień Języków – konkurs !!!

UWAGA, KONKURS!!!

NA PLAKAT PROMUJĄCY JĘZYKI I KRAJE EUROPEJSKIE.

 

Zbliżają się obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych.

Z tej okazji nauczyciele języków obcych ZSP1 zapraszają wszystkich do udziału w konkursie.Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do uczenia się języków obcych. Nagroda czeka ;)

Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT PROMUJĄCY JĘZYKI I KRAJE EUROPEJSKIE

 

I.Organizatorzy:

Nauczyciele języków obcych w ZSP nr 1.

  1. Cele konkursu:

– popularyzacja Europejskiego Dnia Języków Obcych,

– rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,

– promocja nauki języków obcych oraz kultury krajów europejskich wśród młodzieży,

– kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,

– rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

III. Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów ZSP nr 1,

– prace konkursowe należy wykonać techniką dowolną, na arkuszu wielkości A1,

– do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,

– prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę,

– prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane,

– prace nie podlegają zwrotowi.

– prace należy dostarczyć nauczycielom języków obcych,

– prace uczniów ocenia komisja szkolna powołana przez nauczycieli języków obcych,

– nagroda dla zwycięzcy zostanie wręczona podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych.

– najlepsze prace będzie można zobaczyć na wystawie podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych.

zawierającą imię i nazwisko autora reklamowanej książki, tytuł oraz nazwę wydawnictwa,

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu na plakat promujący kraje i języki europejskie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.